Ogólne warunki najmu i użytkowania pojazdu

 1. Niniejszy regulamin został wydany przez firmę KAREX z siedzibą w Jeleniej Górze i jest integralną
  częścią umowy łącznie z protokołem zdawczo odbiorczym, cennikiem i dokumentacją zdjęciową
  wypożyczalni (o ile została wykonana).
  Regulamin określa warunki wynajmu samochodów osobowych i dostawczych w umowach zawartych
  pomiędzy – Wypożyczalnią Karex zwanym dalej Wynajmującym a,
  – Osobą Fizyczną lub Firmą zwaną dalej Najemcą, gdzie Najemca może wskazać w umowie najmu osobę
  fizyczną uprawnioną do prowadzenia samochodu zwaną dalej również Użytkownikiem.

Obowiązki najemcy

 1. Najemca otrzymuje samochód sprawny technicznie w stanie umożliwiającym jego użytkowanie i
  zobowiązany jest do jego użytkowania z należytą starannością i do zwrotu w takim samym stanie jak
  otrzymał. Wszelkie uwagi dotyczące stanu technicznego, wyglądu zewnętrznego i wewnętrznego pojazdu
  oraz zauważone uszkodzenia zawiera protokół wydania samochodu.
 2. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w przedmiocie najmu, które nie są objęte
  ubezpieczeniem.
 3. Szkody poniżej kwoty 500,00 zł pokrywa Najemca samochodu i będą rozliczane z kaucji wpłaconej w
  chwili wynajmu.
 4. W czasie użytkowania Najemca lub osoba kierująca pojazdem zobowiązane są do:
  a. przestrzegania zasad ruchu drogowego obowiązujących w danym kraju, oraz posiadania przy sobie
  ważnych dokumentów, wymaganych przez kontrolę ruchu drogowego
  b. Zabezpieczenia samochodu i wyposażenia przed kradzieżą (każdorazowe zamykanie samochodu, staranne
  zabezpieczenie poza pojazdem dokumentów oraz kluczyków),
  c. Wykonywania własnym kosztem i staraniem obsługi codziennej samochodu (sprawdzanie i uzupełnianie
  oleju silnikowego, płynu chłodzącego, płynu do spryskiwaczy, sprawdzanie ciśnienia w ogumieniu i stanu
  ogumienia, działania świateł sygnalizacyjnych, mijania i drogowych),
  d. Stosowania w samochodach rodzaju paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika, podaną w dowodzie
  rejestracyjnym oraz w dokumentacji technicznej pojazdu i nie używania paliw z BIO komponentami.
  e. Utrzymywania samochodu w należytej czystości. – w tym w szczególności wynikające z transportu
  środków brudzących i o intensywnym zapachu
  Przemieszczanie wynajętego pojazdu poza granicę RP jest dopuszczalne, pod warunkiem uprzedniego
  wyrażenia przez Wynajmującego w formie pisemnej zgody udzielonej na wniosek Najemcy. Przemieszczanie
  się wynajętym samochodem poza granice UE jest bezwzględnie zakazane.
 5. Koszty zakupu płynu do spryskiwaczy, wymiany żarówek oraz naprawy uszkodzonego ogumienia w
  okresie wynajmu pokrywa w całości Najemca. W przypadku uszkodzenia opony i konieczności zakupu nowej
  Najemca zobowiązany jest do zakupu dwóch takich samych opon tej samej marki jak opony które są w aucie
  zamontowane. Istnieje możliwość zakupu innej marki opon tylko po otrzymaniu pisemnej zgody
  wypożyczalni KAREX.
 6. W przypadku wystąpienia awarii lub szkody w wynajętym samochodzie Najemca zobowiązany jest do
  natychmiastowego powiadomienia wypożyczalni kontaktując się na wskazany numer telefonu czynny 24h (
  Tel. 500-799–300, lub 500-861-500 ) dzwoniąc do chwili uzyskania połączenia z przedstawicielem
  wypożyczalni KAREX. W przypadku każdej nawet najmniejszej szkody klient zobowiązany jest
  poinformować wypożyczalnie o zdarzeniu i stosować się do zaleceń zgodnie z otrzymanymi instrukcjami.
 7. Użytkowanie samochodu w sytuacji wystąpienia awarii skutkuje obciążeniem za naprawę w całości
  Najemcy na podstawie dokumentu księgowego rozliczając należność z wpłaconej kaucji lub obciążając
  fakturą VAT.
 8. W samochodzie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów oraz picia alkoholu, jak i zakaz
  przewożenia zwierząt. Zabrania się również przekraczania dopuszczalnej ładowności jak i przewożenia
  osób więcej niż przewiduje maksymalna ilość w dowodzie rejestracyjnym danego samochodu.
  Uszkodzenia i szkody spowodowane złamaniem powyższego zapisu w całości obciążają Najemcę lub innego
  kierowcę użytkującego samochód w danym momencie.
 9. W przypadku szkody komunikacyjnej wpłacona kaucja zostaje wstrzymana do czasu zakończenia
  likwidacji szkody.
 10. Udział własny klienta w szkodzie uzależniony jest od segmentu samochodu i wynosi od 500 zł do 5
  000 zł. Rozliczany jest z wpłaconej kaucji lub obciążającym dokumentem księgowym. Wysokość
  udziału własnego jest ustalana przez wypożyczającego. Wypożyczający zobowiązuje się niezwłocznie i
  bez protestu opłacić kwotę udziału własnego w szkodzie.
  Udział własny nie ma zastosowania w przypadku, jeżeli Wynajmującemu przysługuje roszczenie o
  zapłatę odszkodowania z tytułu ubezpieczenia OC sprawcy szkody.
 11. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za powstałą szkodę do 100% wartości auta w
  następujących przypadkach:
  a. umyślnego uszkodzenia pojazdu,
  b. uszkodzenia podczas prowadzenia w stanie po spożyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwym, po użyciu
  narkotyków lub środków psychotropowych oraz/lub bez ważnego prawa jazdy,
  c. uszkodzenia pojazdu w razie przekroczenia dopuszczalnej prędkości albo też w razie dopuszczenia się
  innego rażącego naruszenia przepisów ruchu
  d. przypadku, jeżeli kierowca zbiegł z miejsca wypadku,
  e. szkody powstałej, gdy osobą kierującą była osoba nieupoważniona przez Wynajmującego do
  prowadzenia samochodu,
  f. kradzieży samochodu, w przypadku gdy Najemca nie jest w stanie dostarczyć kluczyków lub/i
  dowodu rejestracyjnego skradzionego pojazdu, oraz kradzieży samochodu, w którym nie zostały
  uruchomione wszystkie zamontowane w nim urządzenia antykradzieżowe.
  g. innych szczególnych przypadków wynikających z ogólnych warunków umów ubezpieczeniowych lub z
  polis.
  W w/w przypadkach szkody pokrywane są całkowicie lub częściowo przez Najemcę. Najemca jest
  zobowiązany zapoznać się z postanowieniami polisy, ogólnymi warunkami umów ubezpieczenia samochodu
  oraz zmianami w ogólnych warunkach umów ubezpieczenia samochodu i przestrzegać zawartych w
  warunkach postanowień, a w przypadku udostępnienia pojazdu – ponadto poinstruować osobę kierującą
  pojazdem o obowiązkach wynikających z w/w dokumentów – pod rygorem odpowiedzialności za wyrządzoną
  szkodę.
 12. Gdy wynajęty pojazd, w czasie trwania umowy najmu, został uszkodzony, skradziony bądź utracony (cały
  lub jego część), Najemca ponosi finansową odpowiedzialność, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23
  kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, za rzeczywiste koszty naprawy do wysokości wartości samochodu.
 13. Najemca upoważnia wypożyczalnie KAREX do udzielenia pełnych danych organom ścigania w związku z
  wykroczeniami i innymi naruszeniami których dopuścił się w okresie najmu.
  Najemca zobowiązany jest do ponoszenia kar i mandatów nałożonych w związku z naruszeniem uregulowań
  prawnych związanych z użytkowaniem pojazdu w okresie najmu, oraz kosztów postępowań przed sądami lub
  organami administracyjnymi, dotyczących powyższych naruszeń prawnych dotyczących okresu najmu
  samochodu.
 14. Użycie samochodu do jakiegokolwiek przestępstwa upoważnia wypożyczalnie KAREX do obciążenia
  Najemcy kara umowną do 2000 zł w zależności od okoliczności.
 15. Najemca zobowiązany jest do udostępnienia samochodu w celu wykonania przeglądu okresowego,
  serwisu lub wymiany opon w miejscu i czasie wskazanym przez KAREX
 16. Usunięcie awarii powstałej z winy lub zaniedbania obsługi przez Najemcę następuje na koszt i ryzyko Najemcy w całości.

Opłaty, warunki płatności, kary umowne

 1. Płatność za wynajem samochodu jest z góry gotówką, przelewem lub kartą płatniczą bądź kredytową w
  chwili wynajmu samochodu zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej umowie najmu.
 2. Przedłużenie telefoniczne wynajmu samochodu jest możliwe tylko o jedną dobę. Kolejne przedłużenie
  należy uregulować osobiście w siedzibie wypożyczalni lub przelewem na konto bankowe w dniu przedłużenia
  wynajmu bezpośrednio w banku w którym KAREX posiada konto.
 3. Bezprawne przedłużenie umowy najmu o kolejna dobę bez pisemnej zgodny KAREX a za takie uważa się
  nie informowanie wypożyczalni o przedłużeniu, upoważnia KAREX do pobrania dodatkowej opłaty w
  wysokości 300 % stawki dobowej zgodnie z obowiązującym cennikiem potrącając tą kwotę z kaucji klienta
  lub obciążając dokumentem księgowym chyba, że inaczej wynika z umów typu Assistance na zlecenie
  których firma KAREX świadczy usługi.
 4. Brak płatności skutkuje automatycznym wypowiedzeniem umowy i zobowiązuje Najemcę do
  natychmiastowego zwrotu samochodu w siedzibie wypożyczalni.
 5. Po upływie 24h od wygaśnięcia umowy i braku pisemnej zgody KAREX na przedłużenie wynajmu, osoba
  reprezentująca wypożyczalnie jest upoważniona do zgłoszenia zawiadomienia do organów ścigania o
  przywłaszczeniu samochodu w związku z próbą jego wyłudzenia w celach osiągnięcia korzyści majątkowych
  – tj. o czyn z art. 284 § 2 KK
 6. Wynajmujący w sytuacji braku kontaktu z klientem który bezumownie korzysta z samochodu a jest to
  traktowane jako przywłaszczenie upoważnia firmę partnerską współpracującą z KAREX do uruchomienia
  procedur odzyskania samochodu. Kosztami operacji zostaje obciążony najemca.
 7. Opłaty za wynajem oraz opłaty dodatkowe nie są zwracane w przypadku wcześniejszego zwrotu samochodu lub
  całkowitej rezygnacji z wynajmu przy wcześniejszym wpłaceniu kaucji, zaliczki celem rezerwacji.
 8. Zwrot samochodu oraz podpisanie protokołu zwrotu bez zastrzeżeń jest jednoznaczne ze zwrotem wpłaconej
  kaucji gotówką chyba, że kaucja była wpłacona przelewem na konto, zostanie zwrócona przelewem zwrotnym na
  konto w ciągu 14 dni od daty zwrotu samochodu.
 9. Pożyczający ma możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia, które zwalnia go z odpowiedzialności za
  szkody własne i jego odpowiedzialność ogranicza się tylko do kaucji.

Uszkodzenie, kolizja, kradzież

 1. W razie powstania szkody Najemca zobowiązany jest:
  a) przedsięwziąć odpowiednie środki przewidzianych przepisami ruchu drogowym w celu zapewnienia
  bezpieczeństwa,
  b) zapobiec w miarę możliwości zwiększeniu się szkody,
  c) w każdym przypadku natychmiast zawiadomić Policję dzwoniąc pod numer alarmowy 112.
  d) niezwłocznie powiadomić o wypadku KAREX dzwoniąc Tel. 500 – 799- 300 ( 24h )
 2. W przypadku włamania, kradzieży Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego wezwania Policji, uzyskania
  poświadczenia wynikłych strat, a także do zgłoszenia tego faktu KAREX nie później niż maksymalnie do 2 godzin
  od zdarzenia dzwoniąc na Tel. 500 – 799 – 300 ( 24h ) postępując wg otrzymanych instrukcji od przedstawiciela
  wypożyczalni KAREX.

Postanowienia końcowe

Biuro KAREX czynne jest w dni robocze od godz. 8:00- 18:00 od pon. do pt. i w soboty od 9:00-16:00
Wszystkie wymienione w ogólnych warunkach najmu ceny i użytkowania pojazdu są cenami brutto.

 1. 1. Najemca nie jest uprawiony do przenoszenia praw lub obowiązków wynikających z umowy na osoby trzecie bez
  zgody wynajmującego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. KAREX jest uprawiony do przenoszenia praw lub obowiązków wynikających z urnowy na osoby trzecie bez
  zgody Najemcy.
 3. Wszelkie spory wynikające z zawartej umowy najmu będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla Siedziby
  Wypożyczalni KAREX
 4. Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z rezerwacją i wynajmem samochodu oraz
  likwidacją szkody komunikacyjnej, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. ( t.
  jedn. Dz. U. zocor, nr sos, poz. 926 ze zm. )

RODO – INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Z dniem 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobo-wych – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodne-go przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „Rozporządzeniem RO-DO”). Zmianie ulegną również krajowe
przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności uchylona zostanie dotychczasowa ustawa z dnia 29.08.1997 r o ochronie danych
osobowych i wejdzie obowiązująca będzie ustawa o ochronie danych osobowych z dania 10 maja 2018 (przepisy te zwane są dalej łącznie „Przepisami
RODO”).
W związku z realizacją Przepisów RODO, Wypożyczalnia Karex Krzysztof Karpiuk z siedzibą w Jeleniej Górze, przy ulicy Norwida 4/15 (zwany dalej
Karex) informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana da-nych osobowych oraz przysługujących prawach z tym związanych.
Poniższe zasady stosuje się od dnia 25 maja 2018r.
I. WSKAZANIE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWOCH
Administratorem Danych Osobowych jest Karex Krzysztof Karpiuk (zwany dalej „Administrator DO”). Kontakt z Administratorem DO jest możliwy za
pośrednictwem adresu e-mail: info@autokarex.pl lub pisemnie na adres: Wypożyczalnia Karex Krzysztof Karpiuk, ul. Groszowa 22a, 58-500 Jelenia Góra z
dopiskiem „Dane osobowe”.
II. CEL I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Karex przetwarza Pani/Pana dane osobowe:
a) w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub celu wy-konania umowy, której stroną jest osoba, której dane
dotyczą [art. 6 ust. 1 lit. b. Rozporządzenia RODO],
b) w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze DO [art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia RODO],
c) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu [art. 6 ust. 1 lit. f. Rozporządzenia RODO] w celu:
i. marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych Karex;
ii. organizowania i przeprowadzania konkursów oraz innych akcji marketingowych,
iv. zarządzania ryzykiem oraz kontrolą wewnętrzną,
v. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń,
vi. przekazywania informacji o proponowanych zmianach Umowy, w tym Regulaminu i Cennika,
vii. rozpatrywania skarg i reklamacji dotyczących usług świadczonych przez Karex.
2. Ponadto, Karex może na podstawie odrębnej zgody [art. 6 ust. 1 lit. a. Rozporządzenia RODO] przetwa-rzać dane w celu:
a) analiz preferencji i zainteresowań klienta lub rozwoju świadczonych usług w oparciu o zautomatyzo-wane przetwarzanie przez Administratora DO. Na
podstawie tworzonego profilu klienta Administrator DO może:
i. dostosować świadczone usługi do indywidualnych zainteresowań klienta,
ii. zaproponować spersonalizowaną ofertę;
b) marketingu produktów lub usług własnych oraz podobnych produktów i usług oferowanych przez partnerów Karex,
c) marketingu bezpośredniego produktów lub usług podmiotów współpracujących z Karex, przy czym dane osobowe klienta nie będą udostępniane
podmiotom trzecim;
3. Marketing, o którym mowa w pkt b) – c) powyżej może być realizowany przez Karex za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, tj. SMS, email, MMS, aplikacja mobilna na telefonie oraz komunikacji za pośrednictwem komunikacji telefonicznej.
III. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. II celów w tym:
a) przez okres obowiązywania umowy, a po jej upływie przez okres niezbędny do:
• posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji)
• zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Karex
• dla realizacji uzasadnionego obowiązku prawnego Administratora DO wynikającego z przepisów prawa, podatkowych oraz rachunkowych;
b) dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych Karex na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą
przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;
c) dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.
IV. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DOTYCZĄ DANE OSOBOWE
Przysługują Pani/Pan następujące prawa wynikające z Przepisów RODO:
a) prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych, tj. prawo do uzyskania potwierdzenia za po-średnictwem Administratora DO czy i w jakim
zakresie są przetwarza dane osobowe; b) prawo do spro-stowania danych, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że przetwarzane dane są nieprawidłowe
lub niekompletne;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, w tym: i. prawo do cofnięcia przyznanych wcześniej zgód, ii. osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw
wobec przetwarzania danych–do czasu ustalenia czy wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania danych jest uzasadniony wobec uzasadnionego interesu
Administratora
d) prawo do usunięcia danych osobowych w przypadku, gdy: i. dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób
przetwarzane, ii. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, iii. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera
się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, iv. dane przetwarzane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, v. dane muszą
być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
e) prawo do przenoszenia danych za pośrednictwem Administratora DO innemu administratorowi o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy
zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę;
f) prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w przypadku uznania, że przetwarzane dane osobowe przez Karex naruszają Przepisy
RODO;
g) prawo do uzyskania interwencji ze strony Administratora DO, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na
zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.
Prawa wymienione w pkt a) – g) powyżej można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem DO (ad-res podany na wstępie, z dopiskiem: „Ochrona
danych osobowych”).
V. INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH
W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w pkt. II, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom
lub kategoriom odbiorców:
a) podmioty uczestniczące w procesach niezbędnych do wykonania zwartych z Panią/Panem umów,
b) podmioty wspierające Karex w jego procesach biznesowych, w tym podmioty przetwarzające dane osobowe na rzecz Karex uczestniczące w
wykonywaniu naszych czynności w tym: agenci, agencje reklamowe, sponsorzy i inne podmioty uczestniczące w sprzedaży naszych usług lub organizacji
akcji marketingowych;
c) podmioty powiązane z Karex w ramach grupy partnerskiej Karex, przy realizacji obowiązków raportowych i sprawozdawczych;
d) podmioty realizujące usługi telekomunikacyjne;
e) podmioty realizujące usługi windykacyjne oraz podmioty nabywające wierzytelności – w razie nie-opłacenia przez Pana/Pani naszych rachunków lub
faktur w terminie
f) podmioty prowadzące usługi bankowe, w celu dokonania zwrotów na Pani/Pana rzecz lub w celu zapewnienia usługi polecenia zapłaty;
g) podmioty realizujące usługi kurierskie lub pocztowe;
h) podmioty realizujące usługi przewozowe;
i) podmioty drukujące korespondencję oraz obsługujące korespondencję od klientów; j) biura informacji gospodarczej oraz BIK w celu otrzymania
informacji o Pani/Pana zadłużeniu, które są dostępne w tych biurach;
k) Związek Banków Polskich w celu zweryfikowania czy Pani/Pana dokument tożsamości nie został zgłoszony do Systemu Dokumentów Zastrzeżonych;
l) podmioty archiwizujące dokumenty;
m) podmioty świadczące na rzecz Karex usługi techniczne, w tym: rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych oraz
udostępniające dla Karex narzędzia teleinformatyczne;
n) podmioty świadczące na rzecz Karex usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, finansowe, rachunkowe, pomoc prawną.
o) Organy ścigania w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa w związku z realizacją zawartej z Karex umowy