RODO – INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Z dniem 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobo-wych – Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodne-go przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „Rozporządzeniem RO-DO”).
Zmianie ulegną również krajowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności uchylona zostanie dotychczasowa ustawa z dnia
29.08.1997 r o ochronie danych osobowych i wejdzie obowiązująca będzie ustawa o ochronie danych osobowych z dania 10 maja 2018 (przepisy te
zwane są dalej łącznie „Przepisami RODO”).
W związku z realizacją Przepisów RODO, Wypożyczalnia Karex Krzysztof Karpiuk z siedzibą w Jeleniej Górze, przy ulicy Norwida 4/15 (zwany
dalej Karex) informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana da-nych osobowych oraz przysługujących prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się od dnia 25 maja 2018r.

I. WSKAZANIE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWOCH

Administratorem Danych Osobowych jest Karex Krzysztof Karpiuk (zwany dalej „Administrator DO”). Kontakt z Administratorem DO jest
możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: info@autokarex.pl lub pisemnie na adres: Wypożyczalnia Karex Krzysztof Karpiuk, ul. Groszowa 22a,
58-500 Jelenia Góra z dopiskiem „Dane osobowe”.

II. CEL I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Karex przetwarza Pani/Pana dane osobowe:
a) w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub celu wy-konania umowy, której stroną jest osoba,
której dane dotyczą [art. 6 ust. 1 lit. b. Rozporządzenia RODO],
b) w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze DO [art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia RODO],
c) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu [art. 6 ust. 1 lit. f. Rozporządzenia RODO] w celu:
i. marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych Karex;
ii. organizowania i przeprowadzania konkursów oraz innych akcji marketingowych,
iv. zarządzania ryzykiem oraz kontrolą wewnętrzną,
v. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń,
vi. przekazywania informacji o proponowanych zmianach Umowy, w tym Regulaminu i Cennika,
vii. rozpatrywania skarg i reklamacji dotyczących usług świadczonych przez Karex.
2. Ponadto, Karex może na podstawie odrębnej zgody [art. 6 ust. 1 lit. a. Rozporządzenia RODO] przetwa-rzać dane w celu:
a) analiz preferencji i zainteresowań klienta lub rozwoju świadczonych usług w oparciu o zautomatyzo-wane przetwarzanie przez Administratora
DO. Na podstawie tworzonego profilu klienta Administrator DO może:
i. dostosować świadczone usługi do indywidualnych zainteresowań klienta,
ii. zaproponować spersonalizowaną ofertę;
b) marketingu produktów lub usług własnych oraz podobnych produktów i usług oferowanych przez partnerów Karex,
c) marketingu bezpośredniego produktów lub usług podmiotów współpracujących z Karex, przy czym dane osobowe klienta nie będą udostępniane
podmiotom trzecim;
3. Marketing, o którym mowa w pkt b) – c) powyżej może być realizowany przez Karex za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, tj.
SMS, e-mail, MMS, aplikacja mobilna na telefonie oraz komunikacji za pośrednictwem komunikacji telefonicznej.

III. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. II celów w tym:
a) przez okres obowiązywania umowy, a po jej upływie przez okres niezbędny do:
• posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji)
• zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Karex
• dla realizacji uzasadnionego obowiązku prawnego Administratora DO wynikającego z przepisów prawa, podatkowych oraz rachunkowych;
b) dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych Karex na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą
przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;
c) dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

IV. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DOTYCZĄ DANE OSOBOWE

Przysługują Pani/Pan następujące prawa wynikające z Przepisów RODO:
a) prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych, tj. prawo do uzyskania potwierdzenia za po-średnictwem Administratora DO czy i w
jakim zakresie są przetwarza dane osobowe; b) prawo do spro-stowania danych, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że przetwarzane dane są
nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, w tym: i. prawo do cofnięcia przyznanych wcześniej zgód, ii. osoba, której dane dotyczą wniosła
sprzeciw wobec przetwarzania danych–do czasu ustalenia czy wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania danych jest uzasadniony wobec
uzasadnionego interesu Administratora
d) prawo do usunięcia danych osobowych w przypadku, gdy: i. dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób
przetwarzane, ii. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, iii. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na
której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, iv. dane przetwarzane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa, v. dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
e) prawo do przenoszenia danych za pośrednictwem Administratora DO innemu administratorowi o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie
umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę;
f) prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w przypadku uznania, że przetwarzane dane osobowe przez Karex naruszają
Przepisy RODO;
g) prawo do uzyskania interwencji ze strony Administratora DO, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na
zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.
Prawa wymienione w pkt a) – g) powyżej można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem DO (ad-res podany na wstępie, z dopiskiem:
„Ochrona danych osobowych”).

V. INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w pkt. II, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym
odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
a) podmioty uczestniczące w procesach niezbędnych do wykonania zwartych z Panią/Panem umów,
b) podmioty wspierające Karex w jego procesach biznesowych, w tym podmioty przetwarzające dane osobowe na rzecz Karex uczestniczące w
wykonywaniu naszych czynności w tym: agenci, agencje reklamowe, sponsorzy i inne podmioty uczestniczące w sprzedaży naszych usług lub
organizacji akcji marketingowych;
c) podmioty powiązane z Karex w ramach grupy partnerskiej Karex, przy realizacji obowiązków raportowych i sprawozdawczych;
d) podmioty realizujące usługi telekomunikacyjne;
e) podmioty realizujące usługi windykacyjne oraz podmioty nabywające wierzytelności – w razie nie-opłacenia przez Pana/Pani naszych
rachunków lub faktur w terminie
f) podmioty prowadzące usługi bankowe, w celu dokonania zwrotów na Pani/Pana rzecz lub w celu zapewnienia usługi polecenia zapłaty;
g) podmioty realizujące usługi kurierskie lub pocztowe;
h) podmioty realizujące usługi przewozowe;
i) podmioty drukujące korespondencję oraz obsługujące korespondencję od klientów; j) biura informacji gospodarczej oraz BIK w celu otrzymania
informacji o Pani/Pana zadłużeniu, które są dostępne w tych biurach;
k) Związek Banków Polskich w celu zweryfikowania czy Pani/Pana dokument tożsamości nie został zgłoszony do Systemu Dokumentów
Zastrzeżonych;
l) podmioty archiwizujące dokumenty;
m) podmioty świadczące na rzecz Karex usługi techniczne, w tym: rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów
internetowych oraz udostępniające dla Karex narzędzia teleinformatyczne;
n) podmioty świadczące na rzecz Karex usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, finansowe, rachunkowe, pomoc prawną.
o) Organy ścigania w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa w związku z realizacją zawartej z Karex umowy.